Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, trainingen en workshops die door Sirion lichtwerk & light body worden aangeboden.
1.2 Onder cursist wordt een deelnemer aan een cursus, training of workshop verstaan.

Artikel 2: Inschrijven
2.1 Inschrijven geschiedt door het digitaal inzenden van het ingevulde inschrijfformulier.
2.2 De inschrijving voor een cursus, training of workshop van Sirion lichtwerk & light body is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier.
2.3 De cursussen, trainingen en workshops worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Artikel 3: Annulering
3.1 Annulering van een cursus, training of workshop, dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Sirion lichtwerk & light body geldt als datum van de annulering.
3.2 Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de cursus, training of workshop, dient Sirion lichtwerk & light body daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis te worden gesteld waarna Sirion lichtwerk & light body 100 % van de bijdrage voor de desbetreffende cursus, training of workshop, restitueert.
3.3 Bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor aanvang van de cursus, training of workshop, dient Sirion lichtwerk & light body daarvan schriftelijk of per e-mail in kennis te worden gesteld waarna Sirion lichtwerk & light body 75 % van de bijdrage voor de desbetreffende cursus, training of workshop, restitueert.
3.4 bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van desbetreffende cursus, training of workshop wordt geen restitutie verleend.
3.5 Cursisten schrijven zich steeds voor de gehele cursus, training of workshop in, tussentijds annuleren is derhalve niet mogelijk.
3.6 Indien een cursus, training of workshop vanwege onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde kosten/termijnen binnen 2 weken na annulering terugbetaald. Over de annulering van een cursus, training of workshop wordt op zijn laatst 1 week voor de aanvangsdatum besloten.
3.7 Sirion lichtwerk & light body behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de cursussen, trainingen en workshops organisatorische wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 Alle betalingen worden voldaan op IBAN NL30 TRIO 0254746330 t.n.v. Sirion creations
4.2 Op de factuur staat de datum waarop de factuur uiterlijk moet zijn voldaan.
4.3 De cursuskosten van de Awakening your Light Body cursus kunnen na overleg en goedkeuring van Sirion lichtwerk & light body in zes maandelijkse termijnen worden voldaan. De data waarop de termijnbetalingen uiterlijk moeten zijn voldaan staan op de factuur vermeld.
4.4 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cursist in verzuim. Sirion lichtwerk & light body behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15 administratiekosten in rekening te brengen.
4.5 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cursist, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering
5.1 Sirion lichtwerk & light body heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5.2 Indien Sirion lichtwerk & light body besluit om een cursus, training of workshop tussentijds of voortijdig te beëindigen worden over reeds plaatsgevonden activiteiten geen terugbetalingen aan de deelnemer gedaan. Eventuele vooruitbetalingen door de cursist worden binnen twee weken terugbetaald.
5.3 De met Sirion lichtwerk & light body gesloten overeenkomst leidt voor Sirion lichtwerk & light body tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
5.4 Voor zover Sirion lichtwerk & light body voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cursist, is Sirion lichtwerk & light body uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.
5.5 Sirion lichtwerk & light body heeft het recht om cursisten de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is.

Artikel 6: Aanvullende algemene voorwaarden geldend voor cursussen in het buitenland
6.1 Deelname aan een cursus, training of workshop in het buitenland is volledig voor eigen risico van de cursist.
6.2 De cursist is verantwoordelijk voor de reis naar de cursuslocatie in het buitenland.
6.3 De cursist is verantwoordelijk voor het verblijf voor, tijdens en na de cursus in het buitenland.
6.4 Sirion lichtwerk & light body spant zich in om de mogelijkheid te bieden samen te reizen.
6.5 De cursist verplicht zich tot het afsluiten van een reisverzekering.
6.6 Mocht een cursus, training of workshop in het buitenland op het laatste moment afgelast worden door een overmachtssituatie, is Sirion lichtwerk & light body niet aansprakelijk voor directe en indirecte c.q. gevolgschade.
6.6 Sirion lichtwerk & light body sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van deelname aan de cursus, training of workshop in het buitenland.

Artikel 7: Klachtenprocedure
7.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Sirion lichtwerk & light body als de cursist een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.
7.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Sirion lichtwerk & light body en de klager op te lossen. Officiële klachten kunnen schriftelijk of per email aan Sirion lichtwerk & light body kenbaar worden gemaakt. Binnen 1 week dient de ontvangst van de klacht door Sirion lichtwerk & light body bevestigd te worden. De klacht dient door Sirion lichtwerk & light body binnen vier weken te worden afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de klager binnen deze vier weken met toelichting in kennis gesteld. Sirion lichtwerk & light body geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.
7.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
7.4 Komt het onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing, wordt de klacht doorgestuurd naar een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie dient binnen twee weken een ontvangstbevestiging te versturen. De geschillencommissie dient de klacht binnen vier weken te hebben afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om tot afhandeling van de klacht te komen, wordt de cursist binnen deze vier weken met een toelichting in kennis gesteld. De geschillencommissie geeft aan wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.
7.5 De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden door Sirion opleidingen binnen twee weken afgehandeld.
7.6 Klachten en de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
7.7 Het indienen van een klacht ontslaat de cursist niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8: Overige bepalingen
8.1 De cursist verplicht zich tot geheimhouding van wat hij of zij in het kader van de cursus, training of workshop over andere cursisten en hun werksituatie te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de cursus, training of workshop bestaan. Schending van de geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van deelname aan de cursus, training of workshop leiden. Sirion lichtwerk & light body sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.
8.2 Sirion lichtwerk & light body, haar medewerkers en docenten gaan vertrouwelijk om met alle door cursisten verstrekte informatie.
8.3 Alle vragen met betrekking tot zaken van administratieve of organisatorische aard dienen door Sirion lichtwerk & light body binnen 7 dagen beantwoord te zijn. Vragen over inhoudelijke kwesties dienen door Sirion lichtwerk & light body binnen 14 dagen beantwoord te zijn, behoudens in vakantieperiodes. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben wordt een ontvangstbevestiging gestuurd waarin tevens de verwachte verwerkingstijd wordt aangegeven.
8.4 Sirion lichtwerk & light body verwacht van cursisten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op het volgen van een cursus, training of workshop. Tevens verwacht Sirion lichtwerk & light body dat cursisten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de cursus, training of workshop te volgen. Het niet, niet-tijdig of gebrekkig verstrekken van deze informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de cursus, training of workshop.
8.5 Sirion lichtwerk & light body sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de gevolgde cursus, training of workshop.
8.6 Het copyright van het cursusmateriaal berust bij Sirion lichtwerk & light body. Cursisten mogen het uitgereikte cursusmateriaal enkel voor eigen gebruik behouden.
8.7 Op de overeenkomst tussen Sirion lichtwerk & light body en de cursist is het Nederlands recht van toepassing.

Download hier de algemene voorwaarden van Sirion lichtwerk & light body in pdf formaat.